Nyhedsarkiv

2016-04-10
Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen: Tirsdag d. 26/4-2016 kl. 19:00.

Se indkaldelsen her: 2016-04-06 – Indkaldelse generalforsamling.
Bilag 2016-03-09 – Underskrevet regnskab 2015

2015-05-10
Referat af generalforsamling 2015 i grundejerforeningen kan nu læses her: 2015-05-05 – Underskrevet referat generalforsamling 2015

2015-04-12
Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen: Tirsdag d. 28/4-2015 kl. 19:00. Se indkaldelsen her: 2015-04-01 – Indkaldelse generalforsamling.
Bilag 2015-02-24 – Underskrevet regnskab 2014

2015-02-04
Nabohøring om etablering af teknikhus til fjernvarmestation på Frøgård Alle. Se dokumentet fra HTK.

2014-04-09

Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen: Tirsdag d. 29/4-2014 kl. 19:00. Se indkaldelsen her: 2014-04-01 – Indkaldelse generalforsamling.

2012-04-06
Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen: Tirsdag d. 24/4-2012 kl. 19:00 i klasselokale 165 på Gadehaveskolen, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup. Se indkaldelsen her: Indkaldelse til generalforsamling.

2011-06-15
Der er møde om den kommende White Water Park – placeret ved siden af Aerodromen lige nord for Kærmindevej – på fredag d. 17 kl. 8:00. Se artiklen/invitationen – og læs mere på siden om forlystelsesparken hvis du er interesseret.

2011-05-17
Referat af ordinær generalforsamling kan læses her: Referat generalforsamling.

2011-04-12
Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen: Tirsdag d. 26/4-2011 kl. 19:00 i kantinen på Gadehaveskolen, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup. Se indkaldelsen her: Indkaldelse til generalforsamling.

2011-03-23
De nye vedtægter er godkendt, og kan hentes her: Reviderede vedtæger.

2010-11-29
Endelig information fra Dong vedrørende stigende priser på vejbelysning. Læs det her.

2010-10-18
Information fra Dong vedrørende stigende priser på vejbelysning. Læs det her.

2010-07-02
Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 12. august 2010 kl. 19.30 på Gadehaveskolen i kantinen. Indkaldelse og dagsorden er omdelt skriftligt, og kan hentes under møder / 2010

2010-05-04
Høje Taastrup Kommune har sendt os et brev med information om et lokalplanforslag:
Forslag til lokalplan 2.07.7 for et område beliggende i Høje-Taastrup ved Frødalen
Byrådet har på mødet den 18. maj 2010 vedtaget forslag til lokalplan 2.07.7.

Planforslaget omfatter et område i Høje Taastrup by beliggende vest for Frødalen og den katolske skole.

Lokalplanen udlægger, i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, området til offentligt formål, bo-institution for handicappede personer. Boligerne opføres som tæt/lavt byggeri i tilknytning til et fælleshus. Byggeriet skal fremtræde som muret byggeri med rejste tage.

– man kan se yderligere detaljer på kommunens hjemmeside.

2010-05-20
Vi har i dag været Kærmindevej og Brunellevej rundt sammen med Kommunen og Lind & Risør hvor vi har diskuteret de udeståender vi mener der er. Med os havde vi fagkonsulent Kim Tang fra Danske Anlægsgartnere, hvilket viste sig at være en god ide, da Lind & Risør ikke var specielt imødekommende mht. de ting vi påpegede. Vi afventer Lind & Risørs stillingtagen til de punkter vi har set på.

2010-05-04
Referat fra generalforsamlingen d. 28. april er lagt online og bliver omdelt på papir snarest. Ligeledes er det brev vi har modtaget fra Høje Taastrup Kommune vedr. overdragelse af fællesarealer fra Lind & Risørs lagt online. Begge dele kan hentes som pdf under Møder / 2010.

2010-03-14
Vi har i dag omdelt indkaldelser til generalforsamling på papir – forhåbentligt for sidste gang. Indkaldelsen med alle bilag kan hentes som pdf under Møder / 2010. For letheds skyld indeholder den kun excel-udgaven af regnskab 2009, en indscannet version kan hentes på samme side, men den fylder 1.7 MB.

2010-02-07
Der vil blive afholdt ordinær generalforsamling onsdag d. 28. april 2010 kl. 19.00 på Gadehaveskolen i Fællesrum 1. Sidste frist for indsendelse (skriftligt eller pr. email) af forslag fra medlemmerne til afstemning på generalforsamlingen er 15. marts. Forslag skal være bestyrelsen i hænde på denne dato. Husk at der er betalingsfrist for kontingent d. 31. marts.

Festudvalget har arrangeret tøndeslagning og fastelavnsboller mv. på vendepladsen d. 14. februar kl 14.00. Seneste mulighed for tilmelding er i dag – så skynd dig at gøre det!

2010-01-27
Der har været afholdt bestyrelsesmøde d. 25/01-2010 – referatet kan hentes her.

2010-01-19
Michael Fehrn (9) har rykket kommunen for svar vedr. gennemgang af tegningsmateriale og kvalitetssikringsmappe fra Lind & Risør

2009-12-03
Michael Fehrn (9) og Jan Hansen (5) har sammen med Michael fra Brunellevej været til møde hos Høje Taastrup kommune vedrørende overdragelse af fællesarealet mv. fra Lind & Risør til grundejerforeningen. L&R har efter måneders tovtrækning endelig leveret et forhåbentligt komplet tegningssæt over området samt en kvalitetssikringsmappe for udførelsen af vej, kloak, fællesareal etc. Sidstnævnte er dog primært en stak følgesedler på grusleverancer. Før papirerne er i orden, har grundejerforeningen ikke mulighed for at overtage arealerne – eftersom vi ikke har dokumentation på at alt er udført korrekt. Aftalen med kommunen er nu at de gennemgår tegningslisten og sammenholder den med de godkendte tegninger som kommunen er i besiddelse af – og sammenholder eventuelle ændringer med de datoer vi har fået tilskødet arealerne så vi kan se om kommunen har givet tilladelse til tegningsændringer uden at kontakte ejeren (os) eller om L&R har udført deres arbejde i modstrid med godkendte tegninger og eventuelt efterfølgende rettet dem til uden at søge tilladelse hos os/kommunen. Ligeledes har vi startet en proces mht. kvaliteten af fællesarealerne – visne planter i plantebælter, byggeaffald i jorden, drænanlæg der ikke er dokumenterede osv. Kommunen er efter vores umiddelbare mening nødt til at deltage som tredjepart i overdragelsesforretningen, eftersom det er kommunen der har udstukket de krav og retningslinjer (tegniner, beplantningsplaner) som L&R har udført arbejdet efter – og eftersom det er kommunen der efterfølgende vil pålægge den overordnede grundejerforening at vedligeholde arealerne efter samme beplantningsplaner. Vi afventer svar fra kommunen.
Jan Hansen (5)

2009-11-27
Vi har modtaget et brev fra DONG, der informerer om at skattereformen der træder i kraft 1. januar 2010 betyder ændrede afgiftsregler – helt konkret en stigning på 31 procent for abonnementsprisen for vores udendørsbelysning. Se mere på retsinformation.dk, lov nr. 527.
Jan Hansen (5)

2009-11-23
Der er afholdt møde med deltagere fra de øvrige grundejerforeninger i Kragehave Vest vedrørende dannelse af en overordnet grundejerforening. På dette møde er der blevet delvist formuleret nogle spørgsmål vedr. bla. ejerskab/ansvarspådragelse i forhold til de enkelte grundejerforeninger og den samlede forenings ansvar for at vedligeholde de fælles grønne arealer. Der er nedsat en arbejdsgruppe der vil tage kontakt til Høje Taastrup kommune for at få afklaret vores spørgsmål.
Jan Hansen (5)

2009-10-29
Der er afholdt møde med Høje Taastrup kommune vedrørende stiftelse af en overordnet grundejerforening for området Kragehave vest. Dvs. for vejene fra Lavendelvej og Potentilvej og hele vejen rundt langs Frøgaard Alle til og med Salvievej og Hostavej. Den overordnede grundejerforening vil som udgangspunkt have ansvar for drift/vedligehold af de fælles grønne arealer der ligger rundt om vores veje. Disse arealer er meget “ulige” fordelt på de forskellige grundejerforeninger – f. eks. har vi på Kærmindevej støjvolden bag Taxhuset, mens en etape af Lavendelvej har i omegnen af 30.000 m2 græs til ca. 12 parceller. Den overordnede grundejerforening skal have udformet et sæt vedtægter, og kommunen har bedt os (repræsentanter for hver enkelt grundejerforening) om at gå i gang med denne process.
Jan Hansen (5)